Successen MooiMaasvallei smaken naar meer

  • 6 februari 2023

Versterken van de kracht van inwoners, van jong tot oud, daar blinkt onze regio in uit. Partners van MooiMaasvallei presenteerden 1 februari 2023 de meerwaarde van negen domeinoverstijgende projecten aan bestuurders, toezichthouders en raadsleden. Sociom participeert in acht van deze negen initiatieven. Deelnemers konden vragen stellen en ideeën inbrengen. Dat er al zoveel mooie successen zijn, zorgde voor enthousiaste reacties. Hieronder worden in het kort de projecten benoemd. Doel is om de successen verder uit te bouwen. Dank aan alle deelnemers voor de positieve reacties en inbreng!

Sterk Zorg en Welzijn Onderwijs

Bevorderen van instroom van (jong) talent voor de zorg, benutten van innovaties en zorgen voor een goede match tussen onderwijs en werkgevers, daar zet Sterk Zorg en Welzijn Onderwijs zich voor in.

Netwerk Mentale Gezondheid

Dit initiatief richt zich op meer toegankelijke mentale zorg op maat, in de omgeving van de burger. Eenvoudig waar mogelijk, specialistisch waar nodig. Een goede samenwerking tussen de nuldelijn, eerstelijn en tweedelijn is van grote waarde om het mentale welbevinden te verbeteren.

Kansrijke start

De eerste 1000 dagen van een kind bepalen voor een belangrijk deel de kansen voor later. Kansrijke start versterkt de samenwerking tussen professionals in het medisch en sociaal domein onderling en het informeel netwerk.

Blikveld 360

Meer uitgaan van de behoeften en problemen van de burger (i.p.v. eerst te kijken naar regels) en van daaruit samen snel tot oplossingen komen, dat is de kern van Blikveld 360. Onderzoek wijst uit dat burgers meer tevreden zijn met oplossingen. Vaak is hierdoor minder professionele inzet nodig.

Positieve gezondheid

Gezondheid in een breder perspectief plaatsen (www.iph.nl) en verder kijken dan alleen het medisch domein, geeft betere oplossingen voor de inwoner, minder onnodige doorverwijzingen en ook meer werkplezier en veerkracht bij de professionals die we de komende jaren hard nodig hebben. Het netwerk bouwt aan kennis, vaardigheden en onderlinge verbindingen.

Smaakcentrum

Gezonde voeding maakt dat kinderen een grotere kans hebben op een goede start in hun leven. Het Smaakcentrum vervult een belangrijke educatieve rol in de bovenbouw van basisscholen, maar sinds enige tijd ook in het voortgezet onderwijs. Door meer kennis over voeding (samenstelling en herkomst) en het bereiden daarvan, kunnen kinderen bewustere keuzen maken.

Maaszorgwerkt

Drie grote werkgevers, GGZ Oost Brabant, Pantein en Dichterbij, leiden samen verpleegkundigen van de toekomst op, met ruimte voor innovatie, technologie en leiderschap. De nieuwe zorgprofessionals kunnen zowel in de GGZ, gehandicaptenzorg als ouderenzorg aan de slag doordat zij kennis hebben van meerdere werkvelden.

Voorzorgcirkels en Sleutel tot Langer Thuis

Voorzorgcirkels kunnen een antwoord bieden op de vergrijzing. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe, terwijl het aantal zorgprofessionals gelijk blijft. De belasting op mantelzorgers is bovendien al groot. In voorzorgcirkels bieden inwoners elkaar steun, hulp en zingeving. Door een goed netwerk en een veilig huis is de kans op zorg kleiner. Bovendien leggen we zo een sterkere basis voor een veerkrachtige samenleving.

Netwerk acute zorg

Voorkomen dat je in het ziekenhuis terecht komt. Dat is fijn voor de inwoners en ook voor de zorg. Zo blijft het ziekenhuis beschikbaar voor mensen die er ook echt moeten zijn. Door samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuis, thuiszorg, verpleeghuizen, GGZ en welzijn zijn kwetsbare mensen beter in beeld en kan eerder de juiste hulp of zorg geboden worden, vaak zelfs thuis. Dit heeft nu al gezorgd voor 11.000 minder opnamedagen in het ziekenhuis.

Al met al heel waardevolle projecten die van grote waarde zijn voor de inwoners en die zeker een vervolg zullen krijgen. *MooiMaasvallei is een samenwerkingsplatform in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. Aangesloten zijn organisaties uit het onderwijs, zorg, welzijn, gemeenten, woningcorporatie en bedrijfsleven/industriële kring en financiers.

Ander nieuws

  • Calendar04-JUNI-2024

Lotgenotengroepen Marikenhuis

  • Calendar04-JUNI-2024

Update – West Maas en Waal

148 Gerelateerde