West Maas en Waal 2021

Interview met Anja Valckx en Maurits Badal

West Maas en Waal voelt veilig en vertrouwd

Anja Valckx

Anja startte net voor 2021 in West Maas en Waal. Terugblikkend op 2021 is ze positief; blij verrast door wat allemaal al goed gaat. ‘Ik heb in West Maas en Waal veel vrijwilligers die allerlei zaken oppakken en ook de huisartsen en andere netwerkpartners zijn goed op de hoogte. Ondanks de lockdowns zijn we gaan bouwen en hebben we veel kunnen zaaien. Ik kijk er naar uit om nu te gaan oogsten’.

Corona

Door corona was 2021 geen makkelijk jaar. ‘We mochten natuurlijk niet zo veel. Maar de vrijwilligers waren onze ogen en oren. Daardoor hadden we korte lijntjes met inwoners. En dat is zeker in een periode als corona ook intensief: je gaat je aan mensen hechten! Ik houd zelfs verjaardagen bij. West Maas en Waal voelt veilig en vertrouwd’, vertelt Anja. ‘Er was veel angst door corona. Er zijn zelfs partners van onze vrijwilligers overleden aan corona. Onze doelgroep is kwetsbaar, heeft weinig veerkracht en is snel uit het veld geslagen. De meeste vrijwilligers zijn dan ook minima, die vanwege structuur en daginvulling graag een steentje bijdragen. Het is fijn dat we in 2021 ook jongere vrijwilligers aan ons hebben kunnen binden. En vanuit de Dorpsplatforms wordt veel actief meegedacht. Onze kracht is heel preventief te werk te gaan. We moeten er bij zijn vóór het misgaat.’

Het aantal contacten voor samenleving coördinatie is met ruim 89% toegenomen t.o.v. 2020. Eind 2020 zijn er nieuwe medewerkers gestart in West Maas en Waal. De afspraken die gemaakt zijn over registreren zijn goed geïmplementeerd, dit is terug te zien in de cijfers. Ook is er bewust door corona geïnvesteerd in contacten in de kernen, om zo korte lijnen te houden met inwoners.

Ontwikkelingen en trends binnen samenlevingsopbouw

Het project Bruggenbouwers wordt in samenwerking met MEE georganiseerd. Het idee is om mensen met elkaar in contact te brengen vanuit bepaalde hulpvraag. Anja: ‘Ons doel is natuurlijk om onszelf daarmee overbodig te maken. Je wil dat mensen in de samenleving elkaar kunnen vinden en ondersteunen waar nodig. Inmiddels hebben we al 7 bruggenbouwers en daar ben ik erg trots op!’

Sowieso is de samenwerking goed in West Maas en Waal. ‘Op burendag hebben we op initiatief van de huisartsen een grote gezondheidscheck gedaan. 120 mensen volgden verschillende workshops waarbij we onder andere de geestelijke gezondheid in kaart hebben gebracht. Op zulke momenten kom je er ook achter dat niet iedereen geholpen wíl worden. Dat levert op z’n minst gespreksstof op’, vertelt Anja.

In West Maas en Waal ging de dagbesteding in de meeste gevallen gewoon door. Anja: ‘Ik heb goed contact met de zorgboerderijen gemaakt en heb bijvoorbeeld ook administratieve ondersteuning kunnen bieden. Het ondersteunen van bestaande netwerken, de samenwerking met netwerkpartners en het organiseren van zaken op het gebied van eten, sport, kunst of muziek, waren belangrijk om te kunnen blijven doen omdat je daarmee altijd wel iemand raakt. Soms één op één als dat echt niet anders kon. Wat daarmee is opgebouwd nemen we mee naar 2022, want dat is heel waardevol! De lijntjes zijn kort en kunnen blijvend ingezet worden om verdere hulpvragen op te halen.’

Ontwikkelingen en trends binnen het jongerenwerk

In 2021 is het aantal contacten toegenomen met ruim 58% t.o.v. 2020. Er is echt focus geweest voor het jongerenwerk om de gevolgen van corona (langere periodes geen school of vrijetijdsbesteding) te beperken, meer ingezet op het ambulant straatwerk.

Maurits is 2x per week te vinden op de Pax junior. Sinds oktober mag hij daar ook binnen zijn. ‘Dat is een enorm positieve ontwikkeling, legt hij uit. De school is een goede vindplaats voor ons en ons bereik is daardoor veel groter geworden. De school trok zelf ook aan de bel vanwege onveiligheid en een onprettige sfeer. Door activiteiten te organiseren op school creëren we een andere sfeer. We richten ons dan niet speciaal op de probleemjongeren, maar bieden juist een veilige en gezellige plek voor de rest. Dat heeft een enorme impact op de totale sfeer en dat wordt ook door de school zelf gezien. We krijgen steeds meer ruimte. Tevens kunnen we vanuit die samenwerking individuele trajecten op pakken’.

Ontwikkelingen en trends binnen het vrijwilligerswerk

‘In 2021 hebben vrijwilligers bewuste keuzes gemaakt om wel of niet door te gaan met wat ze al deden. Er kwamen veel vragen bij mij terecht (gelukkig).

Het is flexibelere inzet geworden en nog meer maatwerk als je het mij vraagt. Er zijn veel mensen met een indicatie maar de eenzaamheid en alle indrukken van het nieuws hebben mensen een duw gegeven’ aldus Anja.

‘Vrijwilligers zijn voor een aantal inwoners echt een strohalm geworden in 2021, ik hield toezicht dat ze overvraagd werden en op tijd een stap terug deden. Soms is er ook afscheid genomen van een inwoner.’

Ontwikkelingen binnen het Vrijwilligerspunt (met ingang van april 2020)

‘Het steunpunt heeft in 2021 niet de aandacht gekregen die het nodig had, omdat we teveel tijd kwijt waren met ‘maatjes vraag en aanbod’ bij elkaar brengen. In 2022 wil ik het vrijwilligerssteunpunt nieuw leven inblazen samen met een vrijwilliger die ook ervaring heeft met coördineren en goede keuzes maken hierin.’

Projecten West Maas en Waal

Ondersteuning bij thuisadministratie (met ingang van 1 juni 2020)

‘De vrijwilligers van thuisadministratie zijn best overvraagd en het is niet gelukt om nieuwe mensen hiervoor aan te trekken in 2022. We moeten samen door maar het gaat niet vanzelf. Ook zijn er vrijwilligers gestopt. Ondanks de vele vragen hebben de vrijwilligers 15 casussen afgerond, 5 per persoon.’

Toekomstcoach voor jongeren (met ingang van juli 2020)

Het project Toekomstcoach is een pilotproject vanuit de regio voor 18- en 18+ waarbij vooral individuele ondersteuning wordt geboden. Het project is succesvol dankzij het grote netwerk. Maurits organiseerde i.s.m. de gemeente begin 2021 ‘Jeugd aan Zet’ activiteiten om het project een boost te geven. Hiermee zijn heel veel jeugdigen bereikt en ook inwoners en verenigingen aangezet om iets te organiseren voor de jeugd.